Start Arrow Finanse i formalnościArrowBudowa i prawoArrow Jak prowadzić dokumentację budowy domu?

Jak prowadzić dokumentację budowy domu?

Wszystkie prace budowlane, na wykonanie których wymagane jest pozwolenie na budowę, muszą być dokumentowane w dzienniku budowy. To dokument urzędowy, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych i zdarzenia, które zachodzą w toku ich wykonywania.

(Dziennik budowy musimy mieć na każdej realizacji, która wymaga pozwolenia na budowę czy pozwolenie na rozbiórkę.)

Co to jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to dokument urzędowy w postaci zeszytu o formacie A4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczającymi przed zdekompletowaniem. Strony do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrwanie.

Na stronie tytułowej organ wydający dziennik (jest to organ administracji architektoniczno-budowlanej, ten sam, który wydał pozwolenie na budowę) zamieszcza:

  • numer dziennika budowy,
  • datę wydania oraz liczbę stron,
  • dane określające inwestora,
  • rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu,
  • numer pozwolenia na budowę i datę jego wydania,
  • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika.

Kiedy należy założyć dziennik budowy?

Dziennik budowy można kupić w urzędzie lub w placówce handlowej. Dziennik budowy należy następnie zanieść do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę, gdzie zostanie opieczętowany.

(Zamawiając projekty domów w DOM.pl dziennik budowy otrzymuje się gratis.)

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy?

Za właściwe przechowywanie dziennika oraz jego prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Musi on dopilnować, by dziennik stale był dostępny na budowie dla osób z niego korzystających.

Kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy?

Do wpisywania informacji do dziennika budowy upoważnieni są przede wszystkim uczestnicy procesu budowlanego, czyli inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy. Projektant może wpisem w dzienniku zażądać wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem budowlanym. Kierownik budowy ma zaś obowiązek poinformować inwestora o takim wpisie.

Ponadto wpisów mogą dokonywać osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Jak prowadzić dokumentację budowy?

Dziennik budowy zawiera wpisy odzwierciedlające zdarzenia zachodzące na placu budowy w trakcie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać w nim wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Na kolejnych stronach dziennika wpisuje się chronologicznie przebieg robót budowlanych. Uwzględnione więc muszą być zarówno pomiary geodezyjne, jak i prowadzone roboty murowe czy zakładane instalacje.

Każdy wpis musi być oznaczony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się do dziennika budowy. Można sporządzać protokoły na oddzielnych arkuszach, ale koniecznie należy je dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Jeżeli pojawia się konieczność dokonania poprawek w dzienniku budowy, to poprawiany tekst należy skreślić, tak by wciąż pozostawał czytelny, i wpisać poprawną treść, a także uzasadnienie dlaczego dokonano zmian.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Co jeszcze składa się na dokumentację budowy?

Na dokumentację budowy składa się pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz właśnie dziennik budowy. Ponadto dodatkowymi dokumentami są:

  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych
  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeb)
  • operaty geodezyjne i książka obmiarów
  • dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektów drogą montażu)

Zakończenie budowy

Po zakończeniu prac budowlanych dziennik budowy należy dołączyć do zawiadomienia składanego w urzędzie. Oprócz dziennika, do zawiadomienia dołącza się także protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (zgodnie z odrębnymi przepisami), kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a także oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Komunikaty

Najnowsze komunikaty: Akty prawne

Obowiązkowy czujnik czadu w domu – posłowie chcą zmian w prawie

Posłowie SLD złożyli projekt ustawy, który nałoży na właścicieli domów i mieszkań…

Jakie mieszkanie można kupić za przeciętną pensję?

Systematycznie rośnie powierzchnia mieszkania jaką można kupić za przeciętną pensję. Z wyliczeń…

Kolejny bank oferuje kredyt z dopłatą na dom energooszczędny

Siedem banków podpisało z NFOŚiGW umowę na udzielanie kredytów na energooszczędne mieszkania…

Sejm przyjął ustawę dotyczącą programu "Mieszkanie dla Młodych"

27 września br. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego…

Gdzie można uzyskać kredyt z dopłatą do domów energooszczędnych?

SGB-Bank S.A., jako trzeci z kolei wprowadził ofertę kredytu z dotacją na…

Ile kosztuje wynajem w miastach akademickich? Ranking miast.

W ramach cyklicznej akcji edukacyjnej serwisu Szybko.pl i agencji Metrohouse „Wynajmuj bezpiecznie”,…

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych: aktualizacja programu priorytetowego

W dniu 31.07.2014 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację programu dopłat do…

Sierpień miesiącem przeprowadzek: gdzie i za ile się przeprowadzamy?

Dane statystyczne pokazują, że w sierpniu dochodzi do największej liczby przeprowadzek. Przeprowadzki…

Jaką część dochodu przeznacza rodzina na ratę kredytu hipotecznego?

Kolejny kwartał z rzędu wzrost wynagrodzeń i spadek średnich cen ofertowych wpływają na…

Podwyżki na rynku kredytów hipotecznych

Patrząc na zmiany ofert kredytów hipotecznych wprowadzone w minionym miesiącu, można stwierdzić,…

Najtańsze mieszkania sprzedawane najszybciej

Majowe i czerwcowe transakcje nie przyniosły istotnych zmian w średnim czasie sprzedaży…

Polecane Produkty

 
 
Czytane

Najczęściej czytane