Start Arrow Budowa domuArrow Zabezpieczenie terenu budowy. Ogrodzenie tymczasowe czy stałe?

Zabezpieczenie terenu budowy. Ogrodzenie tymczasowe czy stałe?

Zgodnie z przepisami, teren budowy domu musi być odpowiednio zagospodarowany i zabezpieczony, za co odpowiada kierownik budowy. Niemniej, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie przygotowania i realizacji budowy.

Proces budowlany rozpoczyna się z chwilą przygotowania i zagospodarowania terenu budowy. Kierownik budowy odpowiada za rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, urządzeń, maszyn, składowisk materiałów budowlanych, tymczasowych obiektów sanitarnych czy socjalnych. Powinien również zapewnić odpowiednie oznakowanie terenu budowy i uniemożliwić wejście na plac osobom nieupoważnionym, m.in. poprzez ogrodzenie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje m.in. ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Teren budowy musi być zabezpieczony przed możliwością wejścia nań osób nieupoważnionych.

Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje m.in. ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Teren budowy musi być zabezpieczony przed możliwością wejścia nań osób nieupoważnionych.

Ogrodzenie tymczasowe czy trwałe?

Ogrodzenie placu budowy może być tymczasowe lub trwałe. Estetyczne ogrodzenie, będące wizytówką naszej nieruchomości wymaga nakładów finansowych, które mogą obciążyć zaplanowany na prace budowlane budżet. Ponadto warto pamiętać, że realizacja budowy domu wymaga np. takiej bramy, przez którą bez trudu na plac przedostaną się duże maszyny budowlane – w trakcie użytkowania domu i podwórka tak szeroki wjazd na posesję nie będzie nam potrzebny. Dlatego też tymczasowa siatka pleciona czy też wynajęte gotowe płoty są lepszym rozwiązaniem niż budowa docelowego ogrodzenia naszej posesji przed rozpoczęciem budowy.

Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie placu budowy?

Ogrodzenie terenu budowy musi być wykonane w taki sposób, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Zagospodarowanie terenu budowy należy również zaplanować tak, by materiały budowlane nie były składowane bliżej niż 0,75 metra od krawędzi płotu.

W strefach zagrożone spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane. W zwartej zabudowie miejskiej ustawodawcza zaznacza, że odległość ogrodzenia może być zmniejszona, ale pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe,  np. gdy realizowane są domy usytuowane przy ulicy, granice terenu muszą być specjalnie oznakowane tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby, na placu budowy powinien być zapewniony stały nadzór.

Uwaga! Ogrodzenie jest potrzebne również w czasie robót ziemnych. Jeżeli wykop jest głębszy niż metr, konieczna będzie balustrada o wysokości minimum 1,1 m.

Teren budowy określony w projekcie

Granice naszej działki określa projekt zagospodarowania terenu, będący integralną częścią projektu budowlanego. Wszystkie prace budowlane, łącznie z budową ogrodzenia czy tymczasowych budynków socjalnych muszą być przeprowadzane na terenie, który został zatwierdzony w projekcie i nie wykraczać poza granice działki.

A co, gdy wymagane jest wejście na sąsiednią nieruchomość?

Zanim rozpoczniemy prace, musimy uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów. Niekiedy konieczne będzie również ustalenie ewentualnej rekompensaty z tego tytułu.

Jeżeli sąsiad nie zgodzi się na wejście na swój teren, pozostaje nam złożenie wniosku we właściwym urzędzie, najczęściej składamy go u starosty. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku starosta rozstrzyga, w drodze decyzji, czy wejście na teren sąsiada jest rzeczywiście niezbędne. Jeżeli uzna zasadność naszego wniosku, wyda decyzję, w której jednocześnie określi granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. Należy pamiętać, że po zakończeniu prac przygotowawczych czy robót budowlanych, przeprowadzonych na sąsiednim terenie, jesteśmy zobowiązani naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Prawo Budowlane wyraźnie określa, że pierwszym krokiem powinno być polubowne międzysąsiedzkie uzyskanie zgody. Dopiero jeżeli sąsiad nam odmówi, możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie niezbędności wejścia na teren sąsiedni.

Prawo Budowlane wyraźnie określa, że pierwszym krokiem powinno być polubowne międzysąsiedzkie uzyskanie zgody. Dopiero jeżeli sąsiad nam odmówi, możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie niezbędności wejścia na teren sąsiedni.

Szczegółowe warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Październik 24, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Obejrzyj zdjęcia domowników