Start Arrow Wiadomości Arrow Coraz trudniej o kredyt hipoteczny

Coraz trudniej o kredyt hipoteczny

Według raportu NBP w końcu 2011 r. banki zaostrzały politykę kredytową, dotyczyło to również segmentu kredytów mieszkaniowych.

Informację z kolejnego, cokwartalnego badania pod tytułem „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, NBP opublikował 15 lutego. Materiał omawia sytuację na rynku kredytowym (w tym na rynku kredytów mieszkaniowych) w IV kwartale 2011 r. i przewidywania dotyczące zmian polityki kredytowej banków w I kwartale 2012 r. Opinie zebrano na przełomie grudnia i stycznia z 29 banków, których udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosił 82 proc.

Zaostrzenie polityki kredytowej

W IV kwartale 2011 r. wzrósł odsetek banków zaostrzających politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych. Odpowiedzi takiej udzieliło 46% banków, zaś jedna piąta z nich określiła zaostrzenie jako znaczne. Na koniec III kwartału 2011 r. banki oczekiwały silniejszego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie.

W ujęciu netto banki dokonały zaostrzenia wszystkich warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Największy odsetek banków wymienił podwyższenie wymaganego udziału własnego kredytobiorcy w inwestycji oraz wymaganych zabezpieczeń (procent netto odpowiednio około -41% i około -36%).

Ponad jedna trzecia banków wskazała na warunki nieuwzględnione w ankiecie, zaliczając do nich zarówno wycofanie z oferty kredytów walutowych, jak i zaostrzenie zasad kalkulacji zdolności kredytowej w związku z wdrożeniem nowych zapisów Rekomendacji S. Po trwającym osiem kwartałów łagodzeniu polityki kredytowej w zakresie marż pobieranych na kredytach mieszkaniowych, jedna piąta banków zadeklarowała podwyższenie marż. Jednocześnie 15% banków skróciło maksymalny okres kredytowania.

W porównaniu z poprzednią edycją ankiety wzrósł odsetek banków tłumaczących zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą. Odpowiedzi takiej udzieliło niemal trzy czwarte banków, przy czym niemal 40% z nich określiło wpływ tego czynnika jako znaczny.

Drugi kwartał z rzędu do najważniejszych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły niekorzystne prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Jednocześnie, po raz pierwszy od II kwartału 2009 r., podobnie sklasyfikowane zostały zmiany presji konkurencyjnej, czyli jej spadek.

Spośród czynników nieuwzględnionych w ankiecie, do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniło się zdaniem banków przede wszystkim wdrożenie nowych zapisów Rekomendacji S, zmiany w wewnętrznych limitach koncentracji oraz niestabilna sytuacja na rynku walutowym (procent netto odpowiedzi -13%). Banki nie zidentyfikowały istotnych czynników, które sprzyjałyby łagodzeniu polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe

Podobnie jak w poprzednim kwartale większość banków odczuła spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W ujęciu netto odsetek banków udzielających takiej odpowiedzi wzrósł w IV kwartale 2011 r. do około 47%, przy czym ponad jedna czwarta z nich określiła spadek popytu jako znaczny. Zmiany popytu były zbliżone do oczekiwań formułowanych przez banki w poprzedniej edycji ankiety.

Drugi kwartał z rzędu banki tłumaczyły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe przede wszystkim prognozami odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym. Opinię taką wyraziło około 66% banków, przy czym zdecydowana większość określiła wpływ tego czynnika jako nieznaczny. Do około 48% wzrósł odsetek banków wskazujących na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, zaś około 36% banków wymieniło czynniki nieuwzględnione w ankiecie, przede wszystkim zmiany w programie „Rodzina na swoim” (większość banków uznała wpływ tego czynnika za znaczny).

Zdaniem jednej trzeciej ankietowanych banków spadek popytu na kredyty mieszkaniowe wynikał ze zmian w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Z kolei jedna piąta banków wymieniła zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych.

Dodane przez: Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku
Dodaj komentarz

Data dodania:


Luty 16, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 
 
Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: pokój dziecka