Start Arrow Budowa domuArrow Czy możliwe są zmiany w projekcie podczas budowy domu? Zmiany od 2017 roku

Czy możliwe są zmiany w projekcie podczas budowy domu? Zmiany od 2017 roku

Jeśli w czasie budowy domu wprowadzone zostaną istotne zmiany w zatwierdzonym przez urząd projekcie budowlanym, wymagane będzie uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z zatwierdzeniem projektu zamiennego. Nowe prawo budowlane, obowiązujące od początku 2017 roku, poszerza listę odstępstw od projektu, które zaliczane są do zmian nieistotnych.

To projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

To projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Istotne zmiany w projekcie i zmiana pozwolenia na budowę

Prawo budowlane wskazuje, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Co ważne, jeśli istotne zmiany dotyczą projektu, którego realizację rozpoczęliśmy na podstawie zgłoszenia budowy, również konieczne będzie uzyskanie pozwolenia dotyczącego całego zamierzenia budowlanego.

W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia  i  przedstawienia  projektu  budowlanego  zamiennego,  uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania  określonych  czynności  lub  robót  budowlanych  w  celu  doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

W przypadku niewykonania w terminie obowiązku dostarczenia projektu zamiennego lub nie wykonania określonych robót, organ nadzoru budowlanego wydaje  decyzję nakazującą  zaniechanie  dalszych  robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Jeżeli obowiązek zostanie spełniony w określonym terminie, organ wydaje  decyzję  w  sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Co zalicza się do istotnych odstępstw od projektu?

Istotne zmiany od zatwierdzonego projektu stanowią odstąpienia w zakresie:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych  parametrów takich jak: kubatura,  powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  innych  aktów  prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

A jakie zmiany nie są istotne? Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.

W 2017 roku wprowadzono do ustawy Prawo budowlane regulacje, zgodnie z którymi nie jest istotnym odstąpieniem od projektu zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego (niebędącego obiektem liniowym), jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% i spełnia inne oczywiste warunki, np. nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu, nie wpływa na możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne, nie zmienia sposobu użytkowania i nie wpływa na ustalenia miejscowego planu, a także nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Zmiana ta nie może również wymagać uzyskania dodatkowych opinii i pozwoleń, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

O tym, czy zmiana jest istotna czy nie, decyduje projektant. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków  pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant jest zobowiązany jednak zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis odstępstw)..

Gotowe projekty domów z oferty DOM.pl można również kupić przez stronę internetową. Zapraszamy do zapoznania się z największą ofertą projektów domów on-line na rynku polskim.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl/mh

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 16, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty