Start Arrow Budowa domuArrow Czy nowe prawo zmieniło katalogowe projekty domów? Zobacz nowy projekt budowlany 2015.

Czy nowe prawo zmieniło katalogowe projekty domów? Zobacz nowy projekt budowlany 2015.

Nowelizacja prawa budowlanego, obowiązująca od 28 czerwca 2015 nie zmieniła tego, co zawierać mają gotowe projekty domów, tzw. projekty katalogowe. Oznacza to, że kupione przed wprowadzeniem zmian projekty domów nadal są zgodne z obowiązującymi dziś przepisami. Zmiany są jednak wymagane na etapie adaptacji projektów.

Mimo zmian w prawie, mających na cele uproszczenie procedur budowlanych, projekt budowlany jest nadal niezbędny!

Mimo zmian w prawie, mających na cele uproszczenie procedur budowlanych, projekt budowlany jest nadal niezbędny!

Nowe prawo budowlane 2015 – co się zmieniło?

Nowe prawo budowlane, obowiązujące od 28 czerwca 2015 roku, przede wszystkim znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę m.in. domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce, na której będą budowane. Budowę domu możemy więc rozpocząć na jedynie na podstawie zgłoszenia budowy, co ma znacząco przyspieszyć formalności związane z budową.

Należy pamiętać, że bez względu na to, czy zdecydujemy się składać wniosek o pozwolenie na budowę czy budowę domu jedynie zgłosimy do urzędu, tak jak dotychczas niezbędnym załącznikiem w obu przypadkach będzie projekt budowlany.

Projekt budowlany 2015 – co zawiera nowy projekt budowlany?

Zarówno do wniosku o pozwolenie na budowę, jak i do zgłoszenia budowy koniecznie musimy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Na projekt budowlany składają się przede wszystkim:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego.

Zmiany w prawie budowlanym spowodowały, że do projektu budowlanego nie załącza się już:

  • oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
  • oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót.

Projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo – w przypadku braku planu – decyzji o Warunkach Zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska.

Nowym elementem projektu budowlanego będzie zaznaczenie obszaru oddziaływania projektu. Zgodnie z definicją zamieszczoną w prawie budowlanym, obszar oddziaływania to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Określenie obszaru oddziaływania jest obowiązkiem projektanta (w przypadku projektów indywidualnych) bądź architekta adaptującego (w przypadku projektów gotowych bądź projektów indywidualnych przygotowanych przed nowelizacją prawa).

Obszar oddziaływania budynku – jakie znaczenie ma przy budowie domu?

Na podstawie zgłoszenia możemy budować tylko te projekty domów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, tzn. budynek mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Dom jednorodzinny nie może więc być uciążliwy dla sąsiadów i nie może wpływać na ich nieruchomość. Jeżeli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że wykracza on poza obszar działki, konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Gotowe projekty katalogowe – co zmieniła nowelizacja prawa budowlanego?

Nowelizacja prawa budowlanego, obowiązująca od 28 czerwca 2015 nie zmieniła tego, co zawierać mają gotowe projekty domów, tzw. projekty katalogowe. Oznacza to, że kupione przed wprowadzeniem zmian projekty domów nadal są zgodne z obowiązującymi dziś przepisami. Zmiany są jednak wymagane na etapie adaptacji projektów, czyli m.in. określenie obszaru oddziaływania.

Warto pamiętać, że projekty gotowe muszą być poddane obowiązkowej adaptacji, by stanowiły projekt architektoniczno-budowlany (który jest najważniejszą częścią projektu budowlanego). Adaptacja projektu gotowego polega na dostosowaniu go do konkretnej działki inwestora i warunków zabudowy. Opracowując sposób posadowienia budynku, architekt adaptujący musi wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in. poziom występowania gruntów nośnych, poziom występowania wody gruntowej w różnych porach roku, głębokość przemarzania gruntu, a także fundamenty sąsiednich budynków, szczególnie, gdy nowy dom usytuowany jest bezpośrednio przy istniejącej już zabudowie.

Decyzja o warunkach zabudowy określa minimalne odległości od granicy działki, kąt nachylenia dachu czy maksymalną powierzchnię zabudowy. W związku z tym na etapie adaptacji architekt może również zmienić kąt nachylenia dachu czy wielkość i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.

Dlaczego potrzebne są cztery egzemplarze projektu?

Kupując gotowy projekt otrzymujemy go w czterech jednakowych egzemplarzach. Ważne jest, by każdy egzemplarz projektu miał na tytułowej stronie podane imię i nazwisko projektanta wraz z określeniem zakresu jego opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę opracowania i podpis (należy pamiętać, że architekt adaptujący przejmuje obowiązki projektanta-autora projektu gotowego).

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeden egzemplarz pozostaje w urzędzie wydającym pozwolenie, jeden trafia do właściwego nadzoru budowlanego, a dwa pozostałe zostają zwrócone do inwestora. Przy czym nie ma znaczenia, który z kolejno oznaczonych numerami projektów trafi do nas: w urzędzie składamy cztery jednobrzmiące dokumentacje, oznaczone kolejno numerami 1, 2, 3 i 4.

 

Aktualizacja 07.2021r.

Warto poczytać na naszym serwisie nt  nowych warunków technicznych WT2021 i poznać nowe wymogi co do zawartości projektu architektoniczno -budowlanego  obowiązujące w 2021 roku.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


październik 5, 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty