Klejenie płytek elewacyjnych

PYTANIE:

Czy można przyklejać płytki elewacyjne na warstwę zbrojącą z siatki i kleju? W jaki sposób? Jakie muszą być spełnione warunki?

ODPOWIADA:
doradca firmy Termo Organika:

Można. Takie rozwiązanie nie posiada jednak swojej specyfikacji technicznej (czyli Aprobaty Technicznej). To rozwiązania wymaga zachowania szczególnej staranności od wykonawcy, w tym przestrzegania poniższych zasad już od fazy przyklejania styropianu:

1. Do izolacji ścian użyć płyt styropianowych Termo Organika Silver Fasada lub Gold Fasada.

2. Płyty przykleić do podłoża klejem do styropianu Termo Organika Platinum SP-KU.

3. Warstwę zbrojącą wykonać w następujący sposób:
– Siatkę zbrojącą Platinum SP-S170 (gramatura ≥ 170 g/m2) zatopić stosując klej uniwersalny Platinum SP-KU
– Przez tak wykonaną warstwę wykonać kołkowanie za pomocą kołków z trzpieniem meta­lo­wym dopuszczonych do stosowania w systemach ociepleń, w ilości wskazanej przez projek­tanta (ale nie mniej niż 8 szt./m2)
– Wykonać kolejną warstwę z siatką zbrojącą Platinum SP-S170. Należy dopilnować, żeby po­łą­czenia kolejnych pasm siatki nie pokrywały się z miejscami połączeń wcześniej wykonanej warstwy.
– Zarówno w pierwszej jak i w drugiej warstwie siatkę należy układać z co najmniej 10 cm zakładami.

4. Należy stosować płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej wg PN-EN 176:1996 (E ≤ 3%)

5. Do przyklejania płytek należy stosować kleje klasy C2T (zalecane kleje s1 lub s2) wg PN-EN 12004:2008 (o przyczepności powyżej 1 N/mm2, o zmniejszonym spływie oraz odkształceniu poprzecznym ≥ 2,5 mm (s1) lub ≥ 5 mm (s2)), np. zaprawę klejącą Termo Organika ZK-U. Należy zapewnić 100% pokry­cie spodów płytek zaprawą klejącą. W tym celu oprócz naniesienia warstwy kleju pacą zębatą na warstwę zbrojącą należy dodatkowo nanieść cienką warstwę kleju na spód płytki.

6. Klejenie płytek rozpocząć po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej (3-7 dni).

7. Do spoinowania płytek używać mrozoodporne i wodoodporne zaprawy do fugowania. Szerokość spoiny nie powinna przekraczać 6-8 mm. Ze względu na wielkość płytek fugowanie należy wyko­nać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia klejenia (jest to czas niezbędny do całkowi­te­go wyschnięcia i związania warstwy kleju, którym zostały przyklejone płytki). Zbyt wczesne wyko­nane fugowanie grozi tym, że klej niewłaściwie zwiąże, co spowoduje obniżenie przyczepności i w konsekwencji może doprowadzić do odklejania się płytek, nawet po kilkudziesięciu miesiącach.

8. Łączny ciężar przyklejonych płyt i użytej do ich przyklejenia zaprawy klejącej oraz zaprawy do fugo­wania nie może przekraczać 40 kg/m2. Zalecamy także aby rozmiar płyt nie przekraczał 30×30 cm.

9. Płytek nie należy przyklejać powyżej wysokości ok. 4-5 metrów (czyli powyżej parteru).

Powyższe zalecenia nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności za dobór materiałów i za wyko­na­ne prace, które powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z najlepszą wiedzą, co nie oznacza, że będzie ono właściwe w konkretnym miejscu i warunkach.

Zobacz wszystkie odpowiedzi Doradcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *