Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Dziennik Budowy – jak prowadzić dokumentację?

Dziennik Budowy – jak prowadzić dokumentację?

Już od rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych należy dokładnie prowadzić dokumentację budowy. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Zobacz także:

Na dokumentację budowy składa się pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, a także dziennik budowy. Ponadto dodatkowymi dokumentami są:

 • protokoły odbiorów częściowych i końcowych
 • rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeb)
 • operaty geodezyjne i książka obmiarów
 • dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektów drogą montażu)

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie i to, aby stale znajdował się na terenie budowy przez cały czas jej trwania jest kierownik budowy.

Zobacz także:

Dziennik budowy zawiera wpisy odzwierciedlające zdarzenia zachodzące na placu budowy w trakcie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia robót budowlanych. Ponadto zawiera wpisy osób, którym zostały powierzone zadania i obowiązki na placu budowy: kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna. Wpisy te powinny być podpisane przez wskazane osoby, co potwierdzi przyjęcie przez nich powierzonych funkcji.

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant
 • kierownik budowy
 • kierownik robót budowlanych
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Zobacz także:

Projektant ponadto może wpisem w dzienniku zażądać wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem budowlanym. Kierownik budowy ma zaś obowiązek poinformować inwestora o takim wpisie.

Zakończenie robót budowlanych

Zgłoszenie budynku do odbioru powinno być stwierdzone wpisem do dziennika przez kierownika budowy. W momencie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania inwestor ma obowiązek przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy wraz z dokumentacją powykonawczą oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, jak instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Zobacz także:

Ponadto jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych dokonano zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

W razie kontroli organów nadzoru budowlanego za zgodność wykonywanych prac z dokumentacją odpowiada inwestor. To na nim spoczywa odpowiedzialność odpowiedniego jej prowadzenia, uzupełniania i przechowywania.

Autor: Zuzanna Łaganowska

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Marzec 16, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty