Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Legalizacja samowoli budowlanej jest procesem długotrwałym i kosztownym. Ważne, że samowolą może stać się nie tylko sama budowa domu, ale również dobudówka, zmiana przeznaczenia budynku, budowa przyłączy czy nawet budowa tarasu. Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Proces legalizacji samowoli budowlanej rozpoczyna się postanowieniem, wydanym przez inspektorat nadzoru budowlanego, wstrzymującym budowę czy użytkowania istniejącego budynku. Nakaz wstrzymania budowy jest możliwy w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa podstawowe warunki, tj:

  • budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
  • budowa nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Jeżeli samowola nie spełnia powyższych dwóch punktów, nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę budynku.

W postanowieniu o wstrzymaniu budowy, urząd ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada na inwestora obowiązek przestawienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Dokumentami tymi są:

  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania albo – w przypadku jego braku – z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy,
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektanta o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Legalizacja samowoli budowlanej rozpoczyna się od wydania przez właściwy organ postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych i wskazania dokumentów, niezbędnych do legalizacji. Przedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane jest jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeśli budowa nie została zakończona.

W przypadku niedostarczenia dokumentów w wymaganym terminie, właściwy organ musi wydać nakaz rozbiórki samowoli!

Podczas procesu legalizacyjnego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdza:

  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami miejscowego planu zagospodarowania (lub z przepisami decyzji o warunkach zabudowy),
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
  • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane

oraz w ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Opłata za legalizację samowoli nie jest zależna od wielkości przewinienia, ale od od powierzchni budynku i stawki. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ustawy Prawo budowlane, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Zgodnie z tym przepisem karę stanowi iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł (i podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu), natomiast kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

Zgodnie z załącznikiem budynki mieszkalne jednorodzinne stanowią Kategorię I, a zgodnie z nią: współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 2,0, a współczynnik wielkości obiektu (w) wynosi 1,0. Zatem przykładowa wysokość opłaty legalizacyjnej dotyczącej samowoli budowlanej, polegającej na wybudowaniu domu mieszkalnego jednorodzinnego, wynosi (500 x 50) x 2,0 x 1,0 = 50 000 zł

Przy obliczaniu wysokości opłaty legalizacyjnej nie uwzględnia się takich czynników jak sytuacja rodzinna czy możliwości finansowe sprawcy samowoli budowlanej!

Opłata legalizacyjna podlega wpłacie w terminie 7 dni na konto właściwego urzędu wojewódzkiego. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem zalegalizowania samowoli budowlanej.

Co to jest samowola budowlana?

Samowola budowlana to roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego, prowadzone (lub ukończone) bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń oraz prowadzone pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Samowolą będzie także samo przystąpienie do robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego.

Definiując samowolę budowlaną, musimy pamiętać czym jest budowa. Według ustawy Prawo budowlane, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, ale także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.Definiując samowolę budowlaną, musimy pamiętać czym jest budowa. Według ustawy Prawo budowlane, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, ale także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Następna »

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


listopad 12, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty