Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Jak zalegalizować samowolę?

Jak zalegalizować samowolę?

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, legalizacja samowoli budowlanej jest łatwiejsza. Nie oznacza to jednak, że inwestorowi, który wybudował lub rozbudował dom bez odpowiednich pozwoleń, nie grozi rozbiórka. Musi się również liczyć z długim oczekiwaniem na legalizację oraz z wysokimi jej kosztami.

Samowola budowlana to wykonanie robót budowlanych bez uzyskania stosownych zgód. I nie chodzi wyłącznie o postawienie domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Za samowolę budowlaną uważa się również dobudówki czy przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku, jeżeli roboty objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, a nawet remont, który także zgłosić należy. Samowola budowlana jest również w przypadku, gdy podczas budowy domu dochodzi do istotnych odstępstw od tego, co zawierały zatwierdzone projekty domów, bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę oraz brak zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zatem jeśli projekt miał przeznaczenie mieszkalne, a inwestor wykorzysta go do prowadzonej działalności gospodarczej, np. jako warsztat samochodowy – to taka sytuacja według Prawa Budowlanego również uznawana jest za samowolę.

Samowola budowlana nie przedawnia się, zatem nawet po kilkunastu latach inspektor nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę budynku lub jego części, uznanej za samowolę. Chyba że wcześniej uda się ją zalegalizować.

Aby samowola budowlana mogła zostać zalegalizowana, musi spełniać dwa podstawowe warunki:

1. jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

  • ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
  • ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

Jeżeli inspektor nadzoru budowlanego wykryje samowolę, wydaje decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych, a także określa termin, w którym inwestor musi przedłożyć dokumenty umożliwiające legalizację.

Dokumentami, które należy przedłożyć, są:

  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu
  • projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę właściwej izby
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, obowiązująca od sierpnia 2010 roku, wprowadziła zmiany dotyczące możliwości legalizacji. Przed nowelizacją raczej nie było możliwości zalegalizowania samowoli na terenach, dla których nie był uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili inwestor powinien przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Ułatwieniem jest fakt, że decyzja może być wydana nawet wtedy, kiedy budowa samowoli została zakończona, nie musi być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania.

Koszty legalizacji

Mimo iż inwestorzy zdają sobie sprawę, że ich budowa nie odbiega on warunków planu zagospodarowania i spełnia jego wymogi, i tak nie decydują się na rozpoczęcie procesu legalizacji samowoli. Powodem są oczywiście wysokie koszty z tym związane.

Należy pamiętać, że opłata za legalizację samowoli nie jest zależna od wielkości przewinienia, ale od od powierzchni budynku i stawki, którą określa załącznik do ustawy. Jest ona obliczana jako iloczyn stawki wynoszącej 500 zł podwyższonej 50-krotnie, współczynnika kategorii budynku i współczynnika wielkości obiektu. Zatem za samowolę polegającą na dobudowie tarasu do budynku można zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Niekiedy więc dostosowanie się do nakazu rozbiórki jest dla inwestora bardziej opłacalne.

Jeżeli w wyznaczonym przez inspektora nadzoru budowlanego terminie, inwestor nie dopełni formalności, może liczyć się z nakazem rozbiórki.

Autor: Redakcja

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


maj 19, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo