Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Kiedy trzeba zatrudnić inspektora nadzoru?

Kiedy trzeba zatrudnić inspektora nadzoru?

Czy w budownictwie wielorodzinnym istnieje obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru? Szukałem tej informacji w internecie, ale nic nie znalazłem. Na Państwa stronie wyczytałem, że przy budowie domu jednorodzinnego nie jest taka funkcja wymagana – pisze nasz czytelnik.

Faktycznie, w przypadku budowy domu jednorodzinnego inwestor może zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego tylko dla własnej wygody i bezpieczeństwa. Istnieją jednak przypadki, kiedy w pozwoleniu na budowę organ wydający decyzję narzuci taki obowiązek, ale jest to tylko w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Jeśli zaś chodzi o budownictwo wielorodzinne to inspektor nadzoru budowlanego jest wymagany wtedy, kiedy kubatura budynku jest równa lub większa od 2500 m3. W przypadku mniejszych domów wielorodzinnych organ wydający pozwolenie na budowę również może narzucić taki obowiązek, jeśli uzna wysoki stopień skomplikowania.

Podsumowując, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane w przypadku dużych i skomplikowanych budynków, np. wysokich bloków, biurowców, a także obiektów takich jak mosty, drogi oraz obiektów mogących mieć wpływ na środowisko. Nie jest natomiast wymagane przy budowie domów jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów.

Nadzór inwestorski można powierzyć projektantowi, ale Prawo Budowlane zakazuje powierzyć to stanowisko kierownikowi budowy – sprzeczność interesów.

Podstawa prawna:

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych:

§ 2.1

1)   użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej,

2)   wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,

3)   budynków i budowli:
a)  o wysokości nad terenem 15 m i większej,
b)  zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
c)  wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
d)  z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą,
e)  technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,

4)   budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,

5)   zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1.000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,

6)   budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,

7)   budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:
a)  niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
b)  o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,

8)   ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,

9)   stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,

10)  służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,

11)  linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,

12)  linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych – dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,

13)  sieci gazowych:
a)  gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
b)  gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,
c)  obiektów tłoczni gazu,
d)  obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,

14)  rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:
a)  ciepłowniczych:
–  tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej,
–  preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,
b)  wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,
c)  innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,

15)  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,

16)  kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,

17)  sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,

18)  kanałów energetycznych,

19)  dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,

20)  urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,

21)  budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.

§ 2.2

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 3.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:

1)   ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,

2)   elementy konstrukcyjne:
a)  o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,
b)  poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,
c)  sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących.

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Czerwiec 16, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty