Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy została przewidziana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Instytucja ta pojawiła się w związku z obowiązkiem uchwalenia przez gminy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.

Stosowny wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestor składa do:

  • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
  • wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
  • dyrektora właściwego miejscowo urzędu morskiego – w stosunku do morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego,
  • wójta, burmistrza lub prezydenta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji – w przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy.

Wniosek powinien zawierać:

  • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu,
  • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku wykonania oddziaływania inwestycji na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 – mapę można uzyskać w wydziale geodezji w starostwie albo w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, musi być ona zaktualizowana przez geodetę za opłatą 600 – 1200 zł.
  • oświadczenie przedsiębiorstw, że istniejące sieci uzbrojenia terenu są wystarczające do realizacji planowango obiektu albo że planowana jest ich rozbudowa – oświadczenia uzyskuje się składając wnioski wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do własności (np. wypis z księgi wieczystej) oraz mapą sytuacyjną w lokalnych przedsiębiorstwach – energetycznym, wodno–kanalizacyjnym i gazowym.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie inwestora nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również brak na danym terenie miejscowego planu nie może być powodem odmowy, wymaga natomiast taka sytuacja zastosowania specjalnej procedury, z rozprawą administracyjną i oceną wojewody w zakresie zgodności z prawem przygotowanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna być wydana w ciągu 2 miesięcy. Od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Decyzja wydawana jest bezpłatnie.

Zobacz także:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Luty 20, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Komentarze

Najnowsze komentarze

Samodzielne wykańczanie domu | Ekskluzywne domy Odpowiedz 2011-11-08 08:26:50

[...] swoich czterech kątów jest jeszcze bardziej ekscytująca.Po budowie i rzeczach takie jak warunki zabudowy następuje miły krok do wykończenia naszych pomieszczeń. Nasze domy są bowiem naszą małą [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty