Start Arrow Finanse i prawoArrow Nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), które określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku Unii Europejskiej, a więc również na rynku polskim, wyrobów budowlanych.

Oto komunikat MTBiGM dotyczący wprowadzonych zmian:

  • Przepisy rozporządzenia wiążą w całości, tzn. obowiązek stosowania zawartych w nim norm prawnych dotyczy instytucji państw członkowskich oraz osób fizycznych i prawnych, których dotyczy określona w tym rozporządzeniu sytuacja. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych czynności legislacyjnych wdrażających je do prawa krajowego. W sytuacji, gdy prawo krajowe jest sprzeczne przepisami rozporządzenia (ustawa o wyrobach budowlanych w części dotyczącej wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych objętych przepisami rozporządzenia), przepisy rozporządzenia mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Od 1 lipca br. producenci, importerzy i dystrybutorzy, wprowadzając do obrotu lub udostępniając wyroby budowlane na rynku krajowym, powinni bezpośrednio stosować te przepisy rozporządzenia, które ich dotyczą.
  • Producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną jest zobowiązany przed jego wprowadzeniem do obrotu do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu oznakowaniem CE. Sporządzając deklaracje właściwości użytkowych oraz nanosząc oznakowanie CE na wyrób, producent powinien stosować określone regulacje w tym zakresie zawarte w rozporządzeniu Nr 305/2011, w tym przepisy określające zmienione zasady i warunki umieszczania oznakowania CE na wyrobach.
  • W przypadku wyrobów budowlanych, dla których przed 1 lipca br. producent wystawił, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną, deklaracja ta może stanowić podstawę do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych. W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych badań wyrobu, czy też dodatkowych czynności przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, jeżeli taka uczestniczyła w ocenie zgodności tego wyrobu.
  • Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z rozporządzeniem. W przypadku rynku polskiego są to wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Należy przy tym mieć na uwadze, że za wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się wyrób po raz pierwszy udostępniony na rynku unijnym, a więc również na rynku polskim, tzn. gdy wyrób został, po jego wyprodukowaniu, przekazany lub oferowany do przekazania z zamiarem dystrybucji i/lub używania na tym rynku. Oznacza to, że wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE przed 1 lipca br., a więc wyroby dostarczone przed tą datą dystrybutorom (sprzedawcom) lub użytkownikom, a także wyroby w magazynach producentów i importerów oferowane do zakupu jako wyroby gotowe, o ile spełniają one wymagania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, mogą być przekazywane do dalszej dystrybucji lub użytkowania bez konieczności sporządzania dla tych wyrobów deklaracji właściwości użytkowych oraz dokonywania zmian w oznakowaniu CE i informacji towarzyszącej temu oznakowaniu.

W końcowej fazie prac legislacyjnych w Sejmie RP znajduje się projekt nowelizujący ustawę o wyrobach budowlanych, usuwający wszystkie kolizje prawne istniejące pomiędzy przepisami rozporządzenia Nr 305/2011 a przepisami ustawy o wyrobach budowlanych występujące w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych oznakowaniem CE.

Autor: MTBiGW

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Lipiec 11, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty