Regulamin reklamy

I. DEFINICJE

 

1.Użyte w niniejszym dokumencie wyrażania mają następujące znaczenie:

a) DOM.PL – oznacza DOM.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grupy AK Północ 4 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy pod numerem 0000241293

b) Portal DOM.PL – oznacza serwis internetowy www.dom.pl, a także platformę elektroniczną umożliwiającą przeprowadzanie operacji handlowych przez Internet.

c) Dział Reklamy DOM.PL – oznacza zespół osób uprawnionych do przyjmowania zleceń reklamowo-promocyjnych od Zleceniodawców.

d) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

e) Cennik – oznacza dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych DOM.PL.

f) Specyfikacja Techniczna Reklam – oznacza dokument określający techniczne warunki Emisji oraz Formę Reklamy stanowiący integralną część Regulaminu.

g) Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

h) Usługi Reklamowe DOM.PL – oznacza świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez DOM.PL na stronach Portalu DOM.PL zgodnie z Regulaminem.

i) Forma Reklamy – oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji przekazu reklamowego w Portalu DOM.PL.

j) Emisja – oznacza jednorazowe wyświetlenie reklamy na stronie WWW, na której jest umieszczona.

k) Umowa – oznacza umowę na Usługi Reklamowe DOM.PL.

l) Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca DOM.PL działania o charakterze promocyjno-marketingowym.

m) Zlecenie Reklamowe – oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy. Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.). Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez DOM.PL oznacza zawarcie Umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

n) Modyfikacja Zlecenia Reklamowego – oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

o) Zmiana Zlecenia Reklamowego – oznacza wszelkie zmiany wykraczające poza zmian określany jako Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Dział Reklamy DOM.PL przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach Regulaminu dokonane w formie pisemnej, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego, określającego rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas Emisji, lokalizację w Portalu DOM.PL oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego rodzaju Reklamy.

2. Zlecenie Reklamowe podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy.

3. W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Zlecenie Reklamowe musi ponadto zawierać imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.

4. Zlecenie Reklamowe powinno być opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy.

5. Wszelkie oświadczenia DOM.PL i Zleceniodawcy uważa się za dokonane z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia,

b) przez wysłanie listem poleconym,

c) przez wysłanie telefaksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do adresata.

6. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie także do Usług Reklamowych DOM.PL świadczonych na stronach pod adresem domenowym www.dom.pl , www.solidnydom.pl , www.idealnydom.pl , www.galeriaprojektow.pl

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez DOM.PL.

2. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone do siedziby DOM.PL najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

3. Zlecenie Reklamowe, które zostanie doręczone w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 powyżej stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.. Postanowienia ust. 4 poniżej stosuje się odpowiednio.

4. Pisemne potwierdzenie przez DOM.PL Zlecenia Reklamowego dokonane poprzez doręczenie Zleceniodawcy oświadczenia o przyjęciu wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego z potwierdzeniem rodzaju zamawianej Reklamy, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

5. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Umowy (Zlecenia Reklamowego) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody DOM.PL.

 

IV. MODYFIKACJA ZLECENIA I ANULOWANIE ZLECENIA

 

1. DOM.PL gwarantuje Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Zmiana Zlecenia Reklamowego wykraczająca poza definicję Modyfikacji Zlecenia Reklamowego jest równoznaczna z anulowaniem Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę.

3. Oświadczenie o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do DOM.PL nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. DOM.PL przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.

4. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia reklamowego albo odstąpić od Umowy. Takie odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia Reklamowego za zapłatą kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

5. Warunkiem skutecznego anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie DOM.PL w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego.

6. Za anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się:

a) niedostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych do zamieszczenia w Portalu DOM.PL co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub

b) dostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam, później niż na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

8. Zlecenie Reklamowe może być anulowane w całości:

a) nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej wobec DOM.PL,

b) później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, z zastrzeżeniem powstania prawa DOM.PL do naliczenia kary umownej w wysokości:

– 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 13 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,

– 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,

– 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło na mniej niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

9. W przypadku anulowania części Zlecenia reklamowego dokonanego przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, postanowienia ust. 8 pkt A i B powyżej stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części Zlecenia Reklamowego.

 

V. WARUNKI EMISJI

 

1. DOM.PL samodzielnie decyduje o zawartości Portalu DOM.PL i ogólnym stylu prezentacji Reklam oraz o polityce reklam.

2. DOM.PL zastrzega sobie prawo do odmowy emisji Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych z jej stylem lub wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.

3. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.

4. DOM.PL nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.

5. Materiały reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam dla zamawianej Formy Reklamy powinny być dostarczone DOM.PL najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. W przypadku dostarczenia materiałów reklamowych:

a) w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub

b) w formie niezgodnej ze Specyfikacją Techniczną Reklam dla zamawianej Formy Reklamy,

6. DOM.PL zastrzega sobie prawo do uznania Zlecenia Reklamowego za anulowane przez Zleceniodawcę albo realizacji Zlecenia Reklamowego, wraz wprowadzeniem zmian w planie emisji.

7. Reklamy na stronach Serwisu DOM.PL powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu DOM.PL i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu DOM.PL. DOM.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: „reklama”, „sponsor serwisu”, „promocja”, itp., o ile Dział Reklamy DOM.PL uzna to za uzasadnione.

8. Materiał reklamowy dostarczony przez Zleceniodawcę powinien być dokładnie opisany poprzez podanie nazwy Zleceniodawcy, przedmiotu kampanii oraz numeru Zlecenia.

 

VI. REKLAMACJA

 

1. W przypadku nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy DOM.PL, DOM.PL zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania materiału reklamowego w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie.

2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy DOM.PL, jeżeli nie zawiadomi DOM.PL o wadach Emisji w terminie 14 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji lub zalega z płatnościami za Usługi Reklamowe DOM.PL.

3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z Usług Reklamowych DOM.PL.

4. DOM.PL udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

VII. ZASADY PŁATNOŚCI

 

1. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

2. Cennik nie uwzględnienia podatku VAT.

3. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w RP podatkami pokrywa Zleceniodawca.

4. DOM.PL zastrzega sobie prawo do modyfikacji Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi obowiązek powiadamiania o takiej zmianie.

5. DOM.PL zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny Usług Reklamowych DOM.PL w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.

6. Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego, chyba że treść Zlecenia Reklamowego stanowi inaczej.

7. Faktury będą wystawiane przez DOM.PL zgodnie z obowiązującym prawem polskim w terminie:

a) do 7 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji przewidzianego w Zleceniu Reklamowym,

b) do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w przypadku nie wyemitowania całości wartości Zlecenia Reklamowego wyemitowanego w tym miesiącu. Pozostała część wartości Zlecenia Reklamowego zostanie rozliczona na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni od terminu zakończenia Emisji.

8. W przypadku braku terminowych wpłat za wystawione przez DOM.PL faktury, DOM.PL przysługują za opóźnienie odsetki ustawowe.

9. Jednocześnie w przypadku braku terminowych wpłat za faktury, DOM.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, a Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz DOM.PL kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

10. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez DOM.PL.

11. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec DOM.PL za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.

 

VIII. SIŁA WYŻSZA

 

1. DOM.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej DOM.PL zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy Emisji.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2007 roku.

2. DOM.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie DOM.PL pod adresem https://www.dom.pl/o-nas/regulaminy/regulamin-reklamy

4. Regulamin, oświadczenia i Umowy podlegają prawu polskiemu.

5. Specyfikacja Techniczna Reklam stanowi integralną część Regulaminu.

6. Zmiany Specyfikacji Technicznej Reklam będą udostępniane na stronie DOM.PL pod adresem https://www.dom.pl/o-nas/reklama-w-dom.pl

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu albo oświadczeń albo Umów rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby DOM.PL.

9. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą wprowadzenia Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a DOM.PL wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu a w takim przypadku Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.