Start Arrow Finanse i prawoArrowUmowy budowlaneArrow Podsumowanie

Podsumowanie

Uwzględniając istniejące doświadczenia praktyczne, powyższe rozważana można podsumować w sposób następujący:

umowy budowlane1. Umowy, zwłaszcza większe, nie muszą być zawierane całkowicie według jednej czy drugiej zasady. Może występować ich kombinacja, co umożliwia zasada swobody umów. Np. niezmienna cena nie musi dotyczyć całości przedsięwzięcia, a jedynie jakiejś jego części, grupy robót czy nawet pojedynczej roboty – pozostałe mogą być objęte zasadą zwrotu kosztów. I na odwrót.

2. Do umów na niezmienną cenę mogą być wprowadzane zapisy ograniczające rygor niezmienności ceny. Mogą one dotyczyć sytuacji niezależnych od obu stron, a wywierających istotny wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty, w szczególności ich wzrost, np. skokowy wzrost cen paliw, ustawowo wprowadzona zmiana płac, nagły wzrost inflacji itp. Sytuacje takie powinny być w umowie precyzyjnie określone. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, uzgodniona w umowie cena podlegałaby zapisanej w umowie, odpowiedniej korekcie.

3. Należy odróżniać pojęcie umowy od pojęcia przedsięwzięcia w przypadku, gdy mówi się o kontrakcie budowlanym, który w naszym języku może być rozumiany dwojako, a mianowicie jako przedsięwzięcie lub jako umowa. Istnieje tu możliwość nieporozumień, zwłaszcza w kontaktach z obcokrajowcami. Język angielski nie ma tej dwuznaczności.

Przedsięwzięcie (ang. project) to splot czynności mający swój początek i koniec, w rezultacie którego powstaje nowy obiekt lub obiekty, lub wyremontowany (zmodernizowany, zrewaloryzowany) zostaje istniejący obiekt lub obiekty.

Umowa (ang. contract) to zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron złożone w celu wywołania określonego skutku prawnego, w szczególności regulujące stosunki pomiędzy nimi oraz określające zobowiązania każdej ze stron. Omawiając rodzaje umów należy stwierdzić, że na wykonanie jednego i tego samego przedsięwzięcia mogą być zawarte różne rodzaje umów (NC, ZK lub inny) lub ten sam rodzaj umowy może być wykorzystany dla różnych przedsięwzięć. Ponadto, w ramach jednego i tego samego przedsięwzięcia może być zawarte wiele różnych umów lub jedna umowa może obejmować wiele organizacyjnie u klienta wyodrębnionych (na ogół mniejszych) przedsięwzięć.

4. Jeśli umowa dotyczy całości przedsięwzięcia lub znacznej jego części i kontrahent bierze na siebie odpowiedzialność za zatrudnianie podwykonawców i koordynację ich prac, to takiego wykonawcę określa się jako generalnego wykonawcę. Z tego tytułu może on wprowadzić do oferty jakąś kwotę, której wysokość ograniczana jest przez konkurencję w przypadku procedury przetargowej, bądź podlega negocjacjom w trybie nieprzetargowym.

Autor: Wydawnictwo WEKA

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Sierpień 20, 2009
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: umowy budowlane