Start Arrow Finanse i prawoArrow Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia

Od 1 marca 2009 roku notariusze mogą poświadczać dziedziczenie. W tym dniu został uruchomiony elektroniczny rejestr notarialnych aktów potwierdzających uzyskanie spadku.

spadekSpadkobiercy mogą wybrać, czy dokument nabycia spadku otrzymać w drodze postępowania sądowego czy u notariusza.

Dotychczas spadkobierca mógł uzyskać potwierdzenie nabycia spadku jedynie w postępowaniu sądowym. Od 1 marca 2009 roku spadkobiercy mogą uzyskać potwierdzenie nabycia spadku u rejenta. Tak jednak będzie pod warunkiem, że rodzina nie toczy sporu o spadek. Jeżeli między spadkobiercami istnieje spór w tym zakresie, bądź taki spór powstanie w toku sporządzania przed notariuszem protokołu dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia nie może być sporządzony, a nabycie spadku będzie mógł stwierdzić tylko sąd.

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego. Z wyłączeniem jednak poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, tj.: testamentu ustnego, testamentu sporządzonego podczas podróży na polskim statku morskim bądź powietrznym, a także testamentu wojskowego.

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Postępowanie przed notariuszem

Prowadzone przed notariuszem postępowanie o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia składa się z trzech etapów. Wszystkie etapy dokonywane są jednego dnia, przez tego samego notariusza.

Pierwszy etap polega na spisaniu protokołu dziedziczenia przy osobistym udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Oznacza to, że nawet jeżeli w testamencie do spadku powołana zostanie jedna osoba, na przykład zupełnie obca dla rodziny zmarłego, to i tak protokół dziedziczenia musi być spisany przy udziale wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych.

W protokole dziedziczenia notariusz zamieszcza zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych. Notariusz ma obowiązek pouczyć stawających o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jeśli przed notariuszem zostanie złożony testament, notariusz dokona jego otwarcia i ogłoszenia, sporządzając z tych czynności odrębny protokół.

Dokumenty, jakie notariusz dołącza do protokołu dziedziczenia są identyczne z tymi, jakie spadkobierca byłby zobowiązany do przedstawienia sądowi. Są to: odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Drugi etap czynności podejmowanych przez notariusza to sporządzenie, na podstawie protokołu dziedziczenia, aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien być podpisany przez wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia i powinien zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu, dane dotyczące notariusza i siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące spadkodawcy, datę i miejsce zgonu spadkodawcy i jego ostatnie miejsce zamieszkania, wskazanie spadkobierców, którym przypadł spadek, tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku.

Ostatni etap polega na zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Rejestr ma charakter publiczny i wszyscy mają do niego dostęp, ale będzie zawierał jedynie informacje o spadkodawcy, dacie i miejscu jego zgonu, a także o sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia przez określonego notariusza.

Z rejestru zatem nie będzie można się dowiedzieć, kto odziedziczył spadek i w jakich częściach. Dopiero zarejestrowany dokument będzie miał moc prawną równą sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy dostają wypisy z oryginalnego aktu poświadczenia dziedziczenia, które będą podstawą do wykazywania prawa do spadku (np. odziedziczonego domu, mieszkania czy działki). Kolejny krok spadkobiercy to zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym.

Ujawnienie prawa w księdze wieczystej

Notariusze stwierdzający prawa do spadku nie będą informować sądów wieczystoksięgowych o zmianach właścicieli nieruchomości z powodu braku jakichkolwiek podstaw prawnych do takiego działania. Notariusze zobowiązani są do przesłania sądowi prowadzącemu księgi wieczyste wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie takiego prawa.

W ramach prowadzonego postępowania spadkowego, rejenci będą wydawali akty poświadczenia dziedziczenia, które w skutkach prawnych są równe sądowym postanowieniom stwierdzającym nabycie spadku. Brak jednak jakiegokolwiek przepisu zobowiązującego notariuszy do zawiadamiania w sytuacjach, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego, jak to jest obecnie w przypadku sądu spadku.

Należy więc samemu zadbać o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Plusy

Uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia powinno się okazać sposobem prostszym i szybszym niż postępowanie sądowe. Notariusz może w ciągu kilku dni przygotować dokumenty konieczne do poświadczenia dziedziczenia, podczas, gdy procedura sądowa trwa najczęściej wiele miesięcy (samo oczekiwanie na termin rozprawy w sądzie trwa kilka miesięcy).

Warto pamiętać, że akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony przez dowolnie wybranego notariusza, natomiast w przypadku postępowania sądowego – sądem właściwym dla postępowania spadkowego jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, co nierzadko wiąże się z podróżami na rozprawy do innego miasta.

Ponadto, spadkobiercy mogą umówić się z notariuszem w terminie, który im najbardziej odpowiada, a nie jak w przypadku postępowania sądowego – w terminie wyznaczonym przez sąd.

Koszty

Za stwierdzenie nabycia spadku w sądzie zapłacimy stałą opłatę w wysokości 50 złotych. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 złotych, za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 złotych, za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 złotych, a za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 złotych.

Autor: Strych Pełen Pomysłów

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


kwiecień 30, 2009
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty