Start Arrow Artykuły PremiumArrow Projekt budowlany 2017. Jaki wpływ na projekty domów mają nowe przepisy?

Projekt budowlany 2017. Jaki wpływ na projekty domów mają nowe przepisy?

Budowa domu jednorodzinnego może się odbyć tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub akceptacji jej zgłoszenia (na podstawie tzw. „milczącej zgody”). Zarówno do pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia konieczne jest załączenie profesjonalnego projektu budowlanego. W przypadku gotowych projektów domów jest to projekt architektoniczny po adaptacji wraz z projektem zagospodarowania terenu. Czy nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku miały wpływ na to, co zawiera projekt budowlany?

Zarówno do wniosku o pozwolenie na budowę, jak i do zgłoszenia budowy koniecznie musimy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Co powinien zawierać, by był zgodny z obowiązującymi od 2017 roku przepisami?

Zarówno do wniosku o pozwolenie na budowę, jak i do zgłoszenia budowy koniecznie musimy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Co powinien zawierać, by był zgodny z obowiązującymi od 2017 roku przepisami?

Projekt budowlany 2017 – co zawiera?

Zarówno do wniosku o pozwolenie na budowę, jak i do zgłoszenia budowy koniecznie musimy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Na projekt budowlany składają się przede wszystkim:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego.

Istotną informacją w projekcie budowlanym jest obszar oddziaływania projektu. Określa go projektant, a w przypadku gotowych projektów – architekt adaptujący. W informacji o obszarze oddziaływania architekt powinien wskazać przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru, a także zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Jeżeli obszar oddziaływania nie mieści się w granicach działki, nie wystarczy zgłoszenie budowy – inwestor będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Jakie jeszcze dokumenty do pozwolenia lub zgłoszenia budowy?

Oprócz projektu budowlanego do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy należy również dołączyć:

  • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu.
  • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • potwierdzenie zapłaty, jeśli dom lub jego część przeznaczona będzie na inne cele niż mieszkalne (sklep, gabinet lekarski, warsztat samochodowy bądź inne usługi)

Złożenie niekompletnych dokumentów powoduje wydłużenie oczekiwania na decyzję. Dlatego też zanim złożymy wniosek bądź zgłosimy budowę, dowiedzmy się, czy urząd w przypadku naszej działki nie wymaga dodatkowych dokumentów.

Uwaga!

Od końca czerwca 2015 roku do projektu budowlanego nie załącza się już:

  • oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
  • oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy).

Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót.

Projekt budowlany musi być jednak zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo – w przypadku braku planu – decyzji o Warunkach Zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska.

Dom jednorodzinny nie może więc być uciążliwy dla sąsiadów i nie może wpływać na ich nieruchomość. Jeżeli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że wykracza on poza obszar działki, konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Dom jednorodzinny nie może więc być uciążliwy dla sąsiadów i nie może wpływać na ich nieruchomość. Jeżeli z informacji o obszarze oddziaływania obiektu wynika, że wykracza on poza obszar działki, konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Warunki techniczne 2017

Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych. To drugi etap zmian, jakie wynikają z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obniżenie dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła ścian jest jedną z najistotniejszych zmian wynikających z rozporządzenia. Na podstawie współczynnika przenikania ciepła U określa się, jak wiele ciepła ucieka z domu na zewnątrz. Im niższa jego wartość, tym mniejsze straty ciepła.

W przypadku ścian zewnętrznych dotychczas współczynnik U miał wartość nie wyższą niż  U=0,25 W/m2K. Od 1 stycznia 2017 r. obniżył się on do U=0,23 W/m2K. Warunki techniczne określają również maksymalną wartość współczynnika U, jaką powinny się charakteryzować okna w budynkach mieszkalnych. Od 2014 roku maksymalna wartość współczynnika U zmniejszyła się do 1,3 W/m2K, obecnie do 1,1 W/m2K.

Projekt izolacji w projektach domów, zgodnych z wymaganiami z 2017 roku, musi więc przewidywać bardziej skuteczną izolację, co uzyskać można poprzez zwiększenie grubości materiału izolacyjnego i/lub zastosowanie materiałów o lepszej jakości. Nasza oferta projektów domów będzie się stale powiększać o nowości projektowe z 2017 roku. Ale już dziś wybrać można projekt domu całkowicie zgodny z obowiązującymi od 1 stycznia nowymi przepisami dotyczącymi zmiany izolacyjności przegród budowlanych (zobacz kategorię WT2017).

Co istotne, że wszystkie gotowe projekty domów można w prosty sposób przystosować do nowych warunków na etapie adaptacji projektu. Warto pamiętać, że adaptacja jest zawsze wymagana – w przypadków gotowych projektów uprawniony architekt musi dostosować projekt do lokalnych warunków działki i warunków zabudowy wystawionych przez gminę. Tylko projekty domów poddane adaptacji mogą być załączone z projektem zagospodarowania terenu jako projekt budowlany do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia budowy.

 Aktualizacja 07.2021r.

Warto poczytać na naszym serwisie nt  nowych warunków technicznych WT2021 i poznać nowe wymogi co do zawartości projektu architektoniczno -budowlanego  obowiązujące w 2021 roku.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl/mh

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 19, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: artykuły premium