Start Arrow Finanse i prawoArrowDziałki i gruntyArrow Studium uwarunkowań a nowy plan miejscowy

Studium uwarunkowań a nowy plan miejscowy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez radę gminy wyznacza politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Uwarunkowania uwzględnione w studium, wynikają głównie z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia. Ponadto przy sporządzaniu bierze się również pod uwagę:

 • stan ładu przestrzennego i wymogu jego ochrony,
 • stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • stan środowiska i wymogi związane z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 • stan prawny gruntów,
 • stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki  wodno-ściekowej, energetycznej i gospodarki odpadami,
 • występowanie obiektów i terenów chronionych, naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych czy terenów górniczych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia również warunki życia mieszkańców gminy, jakość życia, w tym ochrony zdrowia. Przewiduje ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, a także uwzględnia potrzeby i możliwości rozwoju całej gminy.

W zakresie kierunków zagospodarowania w studium określa się w szczególności:

 • kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
 • kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
 • obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
 • obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego;
 • obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
 • obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
 • obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
 • obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
 • granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
 • inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Radca Prawny
Igor Bąkowski

 

« Wstecz

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


styczeń 30, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Małe Mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

 • Kinkiet EMMA PINK

 • Lampa wisząca Galaxy 1643

 • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T