Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Warunki uzyskania pozwolenia na budowę

Warunki uzyskania pozwolenia na budowę

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę zostanie wydane wyłącznie, jeśli złożymy stosowny i kompletny wniosek w tej sprawie i dołączymy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wniosek musi być złożony w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy.

Pobierz – wzór wniosku o pozwolenie na budowę

Przeczytaj – Kiedy warunki zabudowy tracą moc?

Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim:

  • przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (uzgodnienie, wy rażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000).
  • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdzi:

  • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jeżeli nie wszystkie wymagania będą spełnione, możemy otrzymać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Wtedy mamy tylko prawo do odwołania się od otrzymanej decyzji do organu administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia – najczęściej wojewody, a jeżeli to wojewoda wydaje decyzje – organem wyższego stopnia jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


Październik 28, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo

Obejrzyj zdjęcia domowników