Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Warunki Zabudowy – wzór wniosku

Warunki Zabudowy – wzór wniosku

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest wymagane, gdy dla terenu, na którym chcemy przeprowadzać roboty polegające na budowie domu czy wykonaniu innych robót budowlanych zmieniających zagospodarowanie tego terenu, nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musimy złożyć stosowny wniosek do urzędu burmistrza, wójta czy prezydenta miasta wraz z wymaganymi załącznikami, którymi są:

 • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500, 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również 1:2000. Na mapach należy określić granice terenu objętego wnioskiem i granice obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
 • dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego ( w przypadku występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej ),
 • umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub informacje o przedsięwzięciu określone art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r.Prawo ochrony środowiska(w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko).
 • ewentualne pełnomocnictwa udzielone osobie działającej w imieniu inwestora;

Wniosek o warunki zabudowy powinien zawierać:

 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do wniosku zostaną dołączone umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia),
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
 • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
 • wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie (w przypadku ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym).

Wniosek o warunki zabudowy wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres
kod pocztowy i miejscowość

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta

W N I O S E K
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Zwracam się z prośbą o wydanie “decyzji o warunkach zabudowy” dla inwestycji o niżej podanej charakterystyce:

1. Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr ew. działki/ działek):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Granice terenu inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać przedstawiono na kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej odpowiednio linią koloru:

……………………………………………………………. i……………………………………………………………………

2. Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego tj. rodzaj planowanych robót budowlanych (np. budowa /wykonanie a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego/, lub prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) oraz funkcja i sposób zagospodarowania terenu inwestycji (np. budynek: mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, handlowy, gospodarczy, garaż )

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Sposób zagospodarowania terenu i charakterystyka zabudowy tj.:

 • planowana lokalizacja projektowanego zamierzenia została oznaczona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej (jednym egzemplarzu) linią koloru:………………………….
 • przewidywany przebieg projektowanych inwestycji liniowych ( sieci uzbrojenia, drogi) oznaczono na mapie zasadniczej linią koloru:………………………………………………………….

– w przypadku realizacji inwestycji liniowej podać przewidywaną do czasowego zajęcia szerokość pasa terenu wzdłuż projektowanej sieci -………… m, ewentualnie wielkość terenu niezbędnego dla zajęcia pod budynki tymczasowe (np. pas terenu dla ruchu ciężkich samochodów i maszyn budowlanych, place dla składowania materiałów i lokalizację barakowozów)-………. m2

 • charakterystyka planowanej zabudowy:
 • powierzchnia zabudowy budynku:…………m2, kubatura:……. m3, wysokość zabudowy (liczba kondygnacji nadziemnych):……., rodzaj dachu ( jedno, dwu, czterospadowy itp.)………………………….., rodzaj konstrukcji dachowej……………………………………………….. i rodzaj pokrycia dachowego:…………………………………………;
 • w przypadku realizacji budynku mieszkalnego należy podać liczbę mieszkań:………………
 • w przypadku realizacji obiektu handlowego należy podać przewidywaną powierzchnię sprzedażową (tj. część budynku przeznaczoną do obsługi nabywców, bez tzw. zaplecza, przez które należy rozumieć magazyny, biura, komunikację,pomieszczenia socjalne i inne pomieszczenia pomocnicze ):………………. m2

4. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji ( np. informacje zawierające dane na temat charakterystycznych etapów realizacji planowanej inwestycji- budowy, rodzajów technologii i procesów związanych z przewidywaną działalnością gospodarczą, ) oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (np. emisja pyłów, gazów, zapachów, oraz hałasu, promieniowania ):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Potrzeby inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej tj. przewidywane zapotrzebowanie inwestycji w:

-wodę:………………………….m3/dobę,

-energię elektryczną………………………KW/MW,

-energię gazową:…………………………..m3/h,

-energię cieplną:……………………………. KW/MW

-sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków:………………………..m3/dobę

-sposób postępowania z odpadami lub ich unieszkodliwiania:……………….

-sposób ogrzewania obiektów kubaturowych (podać rodzaj czynnika grzewczego):………………………………………..

-inne potrzeby:………………..

6. Inne istotne informacje na temat inwestycji:

 • przewidywana liczba miejsc parkingowych:…………….. szt
 • przewidywana powierzchnia dróg i parkingów:…………… m2
 • przewidywana powierzchnia biologicznie czynna:……… m2
 • dane o terenie inwestycji dotyczące:

– występowania zieleni wysokiej i średniej (w szczególności przewidzianych przez inwestora drzew do wycinki lub przesadzenia)…………………………………………………………………………………….

– występowania sieci uzbrojenia (w szczególności przewidzianych przez inwestora do likwidacji lub przebudowy)……………………………………………………………………………………………

– budynków, budowli usytuowanych na terenie inwestycji (w tym przeznaczonych do rozbiórki lub przebudowy)……………………………………………………………………………………………..

– obecnego przeznaczenia- wykorzystania terenu inwestycji i budynków na nim się znajdujących………………………………………………………………………………………………………………

 • dane dotyczące własności terenu inwestycji i działek na które inwestycja będzie oddziaływać na dzień składania wniosku (podać kto jest właścicielem terenu inwestycji oraz właścicieli działek na które inwestycja będzie oddziaływać)……………………………………………………………………………………………….

7. Określenie dostępu do drogi publicznej tj. obsługa komunikacyjna -dojazd do terenu inwestycji odbywał się będzie (podać od strony jakiej ulicy /podać jej nazwę/, lub nr ew. drogi publicznej ewentualnie w razie braku bezpośredniego dostępu do drogi podać przez które działki /podać nr ew. działek/ nastąpi dojazd)………………………………………………………………. a także określenie zjazdu na drogę publiczną (czy istnieje zjazd czy wymaga realizacji)………………………………………………………………………………………………………………………

8. W przypadku przewidywanej realizacji zagrody rolnej lub uzupełnienia zagrody o nowe obiekty należy podać dane dotyczące posiadanego przez inwestora gospodarstwa rolnego (określić gdzie gospodarstwo jest położone i jaką zajmuje powierzchnię)…………………………………………………………………………………………………………………..

9. Podać czy teren inwestycji jest obciążony hipotecznie lub zwyczajowo, a jeśli tak to w jakim zakresie i na rzecz których działek ( podać nr działek )…………………………………………….

……………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika)

Pobierz wniosek w pdf Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Wrzesień 16, 2012
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Komentarze

Najnowsze komentarze

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? | www.Dom.pl Odpowiedz 2011-10-31 18:17:14

[...] Wniosek o wydanie warunków zabudowy [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo