Start Arrow Finanse i prawoArrowDziałki i gruntyArrow Wycinka drzew. Nowe przepisy dotyczące opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów z działki

Wycinka drzew. Nowe przepisy dotyczące opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów z działki

Kiedy można usunąć drzewo lub krzew z działki bez zezwolenia? Jakie drzewa wymagają pozwolenia na wycinkę? Jakie są opłaty za wycinkę drzew i krzewów? A jak wysokie są kary za wycinkę drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia? W tym artykule przedstawiamy nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Karze podlega nie tylko nielegalne usunięcie drzewalub krzewu, ale również prace w obrębie korony drzewa, jak np. przycinanie gałęzi, które mogą być uznane za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa.

Karze podlega nie tylko nielegalne usunięcie drzewa lub krzewu, ale również prace w obrębie korony drzewa, jak np. przycinanie gałęzi, które mogą być uznane za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa.

Uwaga, artykuł archiwalny. Zobacz: Wycinka drzew na własnej działce bez pozwolenia i opłaty od 2017 roku

Wycinka drzew bez pozwolenia – kiedy można usunąć drzewa i krzewy bez formalności?

Zgoda na wycinkę nie jest wymagana m.in. dla:

 • krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  – 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  – 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Jak uzyskać pozwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu?

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje się po przeprowadzeniu oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

Od czego jeszcze zależy wydane zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu?

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. W pierwszym przypadku organ wydający zezwolenie bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu, czyli wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie.

W przypadku uzależnienia decyzji od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, organ bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do przesadzenia oraz następujące cechy przesadzanego drzewa lub krzewu: rozmiar, kształt systemu korzeniowego, kondycję czy długość okresu przygotowania go do przesadzenia.

Opłaty za usunięcie drzew. Ile kosztuje wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości?

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

 • 97,88 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm;
 • 342,56 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm;
 • 648,42 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm;
 • 763,77 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm;
 • 681,63 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm;
 • 542,26 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm;
 • 376,07 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm.

Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 249,79 zł.

Kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzewa lub krzewu?

Opłat nie nalicza się za usunięcie:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  – 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
 • krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Jakie są kary za usunięcie drzewa bez pozwolenia?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa lub krzewu ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli zaś chodzi o karę za zniszczenie drzewa lub krzewu, karę ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej przez 0,6.

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.

Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Kiedy kara za usunięcie drzewa może być niższa?

W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Uwaga!

Organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o której mowa w ust. 1 lub 2, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Kiedy jest możliwe odroczenie lub umorzenie kary za wycinkę drzewa bez pozwolenia?

Termin płatności kar odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności, przy czym odroczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary.

Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

Przycinanie gałęzi. Kiedy usuwanie gałęzi oznacza karalne uszkodzenie lub zniszczenie drzewa?

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

 Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Nie dotyczy to tych drzew i krzewów, na usunięcie których nie jest wymagane pozwolenie.

Autor: Redakcja DOM.pl
Zdjęcie: Dreamstime

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Listopad 23, 2015
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
4
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Komentarze

Najnowsze komentarze

Gość Odpowiedz 2016-01-25 15:38:46

@Maria: Tak, jak jest wyżej napisane - drzewa owocowe są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia

Maria Odpowiedz 2016-01-14 17:42:27

A co z drzewami owocowymi? Kupilam dzialke pod budowe domu z drzewami jabloni /poprzednio byl sad/. Czy musze prosic o zezwolenie na wycinke.

Maria Padmos Odpowiedz 2016-01-13 20:50:49

Nowe przepisy nic nie mowia o drzewach owocowych na dzialce. Kupilam dzialke na ktorej znajduja sie drzewa owocowe/jablonie/dawniej byl sad. Aby postawic dom bede musiala wyciac wiekszosc drzew. Czy i w tym przypadku potrzebne beda zezwolenia?

JBZ Odpowiedz 2015-11-29 13:23:38

Wreszcie sensowne przepisy, choć niepełne. Brak jest np. przepisów karzących za nieposadzenie drzew lub krzewów nakazanych w zezwoleniu oraz karzących urzędników nie sprawdzających czy drzewa lub krzewy zostały zostały posadzone. Znam kilka przypadków, gdzie developer dostał pozwolenie na wycinkę drzew, ale został zobowiązany do posadzenia drzew i ... mimo, iż minęło kilka lat to drzewa nie zostały posadzone. Na monit o tym do urzędu - nie było żadnego odzewu - po prostu cisza!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

 • Lampa wisząca ALANYA Gray

 • Kinkiet EMMA PINK

 • Lampa wisząca Galaxy 1643

 • Lampa stojąca VIRGO Grey II

 • Kinkiet ALANYA White

 • Nowoczesny plafon LED z pilotem Melos DL-F37T

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo