Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zgłoszenie Budowy – kiedy potrzebne?

Zgłoszenie Budowy – kiedy potrzebne?

Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia budowy?

Zobacz także:

O tym, jakie prace budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, tylko wystarczy je zgłosić organom administracji architektoniczno-budowlanej, mówi ustawa Prawo budowlane.

Wymienione w ustawie prace budowlane wymagające jedynie zgłoszenia budowy można uznać za takie, które wymagają ograniczonego nadzoru z punktu widzenia interesu publicznego.

Obiekty budowlane wymagające zgłoszenia

Większość obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi zostać zgłoszona. Ponadto zgłoszenia wymaga również:

 • budowa ogrodzeń od strony uli, dróg, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych
 • budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych

Uwaga! W zgłoszeniu budowy altany lub obiektów gospodarczych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta mającego wymagane uprawienia budowlane.

(Budowa altanki ogrodowej wymaga zgłoszenia)

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Zgłosić należy instalację:

 • krat na budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 • urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Zgłoszenie budowy

Budowę lub roboty budowlane wskazane wyżej należy zgłosić przed ich rozpoczęciem. Do wykonywania robót można przystąpić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o ile właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu lub nie nałoży obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W razie nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin trzydziestodniowy na wniesienie sprzeciwu przez organ, biegnie po uzupełnieniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oświadczenie o prawie do nieruchomości,
 • w zależności od potrzeb – szkice lub rysunki,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeżeli do zgłoszenia nie dołączono wymaganych dokumentów lub były one niepełne, właściwy organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia braków, w określonym terminie. Jeżeli nie zostaną one uzupełnione – organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Zobacz także:

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Istnieją również sytuacje, w czasie których właściwy organ w drodze decyzji nakłada na zgłaszającego obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektów, które objęte były jedynie obowiązkiem zgłoszenia. Może to mieć miejsce wtedy, gdy realizacja zamierzenia:

 • narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • mogłaby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa
 • mogłaby zagrażać środowisku lub dobrom kultury
 • mogłaby zagrażać warunkom zdrowotno-sanitarnym
 • mogłaby zwiększyć uciążliwość dla terenów sąsiednich.

Zgłoszenie budowy – do kiedy jest ważne

Do rozpoczęcia inwestycji można przystąpić po 30 dniach od dnia zgłoszenia, ale nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

Organ może przed upływem terminu 30-dniowego powiadomić na piśmie inwestora o braku zastrzeżeń do zgłoszenia w celu umożliwienia mu wcześniejszego przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.

Czytelnikowi odpowiedział:
Radca Prawny Igor Bąkowski

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Listopad 3, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Kuchnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty