Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zgłoszenie czy pozwolenie na użytkowanie

Zgłoszenie czy pozwolenie na użytkowanie

Zakończona budowa domu nie oznacza, że możemy od razu przeprowadzić się do domu i w nim zamieszkać. Musimy dopełnić ostatnich formalności polegających na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taki wymóg stawia przed nami decyzja o pozwoleniu na budowę.

Za niezgłoszenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu i zamieszkanie w nim bez wiedzy właściwego urzędu, możemy zostać obciążeni karą. Dlatego warto dopełnić tej formalności, tym bardziej, że wiąże się ona z obowiązkową kontrolą nowowybudowanego domu.

Pozwolenie na użytkowanie

Wniosek, który składamy, jest właśnie wezwaniem inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli budynku. Do wniosku dołączamy:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:
  – o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  – o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek o pozwolenie na użytkowanie inspektor nadzoru budowlanego (powiatowy lub wojewódzki) ma obowiązek przeprowadzenia kontroli budynku. Podczas kontroli sprawdzane jest, czy budynek powstał zgodnie z ustaleniami i warunkami, jakie określało pozwolenie na budowę. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza:

 • (Kontrola budynku przez inspektora nadzoru budowlanego)

  zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

 • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  – charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  – wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
  – geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
  – wykonania urządzeń budowlanych,
  – zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
  – zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowania terenu budowy (art. 59a ustawy – Prawo budowlane).

Inspektor nadzoru budowlanego musi przeprowadzić kontrolę w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora, a ten ma obowiązek uczestniczyć w kontroli (powiadomiony na 7 dni przed terminem).

Zgłoszenie zakończenia budowy

Dużo łatwiej ma inwestor, który w pozwoleniu na budowę nie uzyskał wymogu pozwolenia na użytkowanie. W tej sytuacji jednak również nie może wprowadzić się do nowego domu bez żadnych formalności. Musi zgłosić właściwemu organowi fakt zakończenia budowy.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:
  – o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  – o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  – oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • * inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • * potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy.
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jeżeli podczas budowy domu zaistniała sytuacja, która wymagała zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych musimy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).

Jeżeli zmiany w projekcie okazały się istotne, należało je zgłosić przed wykonaniem robót, dołączając projekt budowlany z naniesionymi zmianami i wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

Autor: Marta Hawrylak

Dodane przez: martah

martah
Dodaj komentarz

Data dodania:


październik 15, 2011
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo