Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zgłoszenie robót – remont zgodny z prawem

Zgłoszenie robót – remont zgodny z prawem

Zgodnie z prawem, za remont uznaje się takie prace, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego. Dopuszczone jest jednak użycie innych wyrobów i materiałów budowlanych niż te, których użyto w stanie pierwotnym. Prace remontowe zgodne z definicją wymagają zgłoszenia we właściwym urzędzie. Podobnie jak budowa niektórych obiektów, dla których nie obowiązuje pozwolenie na budowę.

Prace remontowe wymagające zgłoszenia są wymienione w tym artykule: Remontujesz dom? Sprawdź, co musisz zgłosić, a co wymaga pozwolenia. Oprócz prac remontowych, zgłoszenie będzie potrzebne przed wykonaniem niektórych robót budowlanych oraz budową niektórych obiektów budowlanych.

(Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych wymagają zgłoszenia?)

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  – parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  – płyt do składowania obornika,
  – szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  – naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  – suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (do zgłoszenia budowy tego typu instalacji należy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Zgłoszenia wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 • remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 • dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
 • utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

Zgłoszenia wymaga również:

 • budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
 • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych (w zgłoszeniu należy dodatkowo przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane).

Zgłoszenie budowy przyłączy

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur:

 • budować na podstawie zgłoszenia, do zgłoszenia dołączając projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 • budować bez zgłoszenia, sporządzając plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli

Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Jak i gdzie zgłosić budowę czy roboty budowlane?

Zgłoszenie składamy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (u starosty lub wojewody). W zgłoszeniu musimy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych możemy przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Uwaga – jak udowodnić, że remontujemy zgodnie z prawem?

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji, którą inwestor powinien przechowywać wraz z egzemplarzem projektu budowlanego.

Natomiast w przypadku zgłoszenia, organ przyjmujący zgłoszenie nie wydaje decyzji administracyjnej, lecz postępuje zgodnie z zasadą tzw. milczącej zgody. Ponadto przy remoncie na zgłoszenie nie jest opracowywany projekt budowlany. Musimy określa jedynie m. in. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki.

Wszystko to oznacza, że nie dysponujemy dokumentem potwierdzającym możliwość rozpoczęcia robót budowlanych oraz dokumentacją, która złożona została w administracji architektoniczno-budowlanej.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego radzi, że w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) o wydanie zaświadczenia (art. 217 i nast. Kpa) bądź złożyć oświadczenie w powyższym zakresie (art. 75 § 2 Kpa).

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Maj 7, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty