Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę jest niezbędna, jeżeli w czasie procesu budowlanego dokonuje się „istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego”.

Po złożeniu wniosku o pozwoleniu na budowę, właściwy urząd sprawdza przede wszystkim czy załączony projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem lub warunkami zabudowy, czy projekt zagospodarowania działki jest zgodny z przepisami i czy dołączone zostały do wniosku wszystkie wymagane uzgodnienia, czyli czy projekt budowlany jest kompletny.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana po zatwierdzeniu projektu budowlanego. Oznacza to, że wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z projektem.

Niekiedy jednak w czasie budowy konieczne staje się wprowadzenie zmian do projektu budowlanego. Prawo budowlane wskazuje, że istotne odstępstwa od projektu budowlanego wymagają uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

(Kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy)

Jak uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zmiana decyzji może być wydana inwestorowi, który złoży stosowny wniosek i dołączy wymagane dokumenty, którymi są:

 • projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach, uwzględniający planowane zmiany,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • oświadczenie projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • zaświadczenia o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi.

Do wniosku należy dołączyć również dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) – jeśli minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę.

Kiedy nie trzeba występować o zmianę pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem, nieistotne odstępstwa od projektu nie wymagają uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć nie są one jednoznacznie zdefiniowane, to nie mogą one dotyczyć:

 • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
 • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

oraz nie mogą wymagać uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Zmiany nieistotne, spełniające powyższe warunki, muszą być jednak naniesione na projekt w formie rysunku i opisu i przedłożone w nadzorze budowlanym po zakończeniu budowy (nie trzeba ich zgłaszać od razu).

Następna »

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Listopad 26, 2014
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Wnętrza projektów domów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: finanse i prawo

Obejrzyj zdjęcia domowników