Start Arrow Finanse i prawoArrowBudowa i prawoArrow Zmiany w projekcie po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Zmiany w projekcie po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Czy możliwe jest wprowadzenie zmian w projekcie po uzyskaniu pozwolenia na budowę? Czy na placu budowy można wykonywać roboty odbiegające od projektu budowlanego bez żadnych formalności?

Pozwolenie na budowę jest wydawane temu, kto złożył stosowny wniosek w starostwie wraz z wymaganymi załącznikami (przede wszystkim z projektem budowlanym w 4 egzemplarzach) i oświadczył, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością.

Zanim właściwy organ wyda decyzję, sprawdzi przede wszystkim zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku braku planu – z decyzją o warunkach zabudowy oraz z wymaganiami ochrony środowiska. Sprawdzone zostanie również to, czy projekt budowlany jest kompletny, posiada wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę jest jednoznaczna z zatwierdzeniem projektu budowlanego. Pozwolenie obejmuje roboty budowlane wykonywane według zatwierdzonego projektu i w granicach terenu, który został zatwierdzony.

(Zmiany w robotach budowlanych wymagają uzgodnień z projektantem. Może on zażądać wstrzymania robót budowlanych - wpisem w dzienniku - jeśli stwierdzi niezgodność wykonywania ich z tym, co zawierał opracowany przez niego projekt budowlany.)

Czy możliwe są zmiany w zatwierdzonym projekcie?

Tak, po wydaniu pozwolenia na budowę lub po rozpoczęciu już robót budowlanych można dokonać zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, ale wiąże się to z kolejnymi formalnościami. Ich rodzaj zależy od rodzaju zmian, jakie zostaną wprowadzone.

  • Nieistotne odstępstwa od projektu

Prawo budowlane określa, że nieistotne odstępstwa od projektu nie wymagają uzyskania zgody starostwa. Nie są one jednak dokładnie sprecyzowane, nie mogą jednak dotyczyć:

  • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Zmiany nieistotne, spełniające powyższe warunki, muszą być jednak naniesione na projekt w formie rysunku i opisu i przedłożone w nadzorze budowlanym po zakończeniu budowy (nie trzeba ich zgłaszać od razu).

  • Istotne odstępstwa od projektu

Istotne odstępstwa od projektu nie są również wyszczególnione w Prawie budowlanym, dotyczą one jednak wszystkich wymienionych wyżej podpunktów. Istotnymi zmianami są więc przede wszystkim te, które ingerują w konstrukcję budynku, dotyczą zapisów miejscowego planu lub zmieniają sposób użytkowania domu (np. z funkcji mieszkalnej na gospodarczą czy usługową) lub jego części (poddasze nieużytkowe na mieszkalne).

Istotne odstępstwa od projektu wymagają uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego planowane zmiany.

Projekt budowlany zamienny musi spełniać wszystkie warunki dotyczące projektom. Składa się go w starostwie wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie czy kontynuacja budowy może być dokonana dopiero, gdy decyzja o zmianie pozwolenia na budowę stanie się prawomocna.

Autor: Redakcja

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Luty 4, 2013
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Sypialnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty