Start Arrow Budowa domuArrow Zmiany w projekcie w czasie budowy. Czym jest projekt budowlany zamienny?

Zmiany w projekcie w czasie budowy. Czym jest projekt budowlany zamienny?

Kiedy należy przedłożyć w urzędzie, wydającym zgodę na budowę, projekt budowlany zamienny? Co zawiera projekt budowlany zamienny? Jakie konsekwencje grożą inwestorowi, który nie dopełni formalności?

Budowa domu może odbywać się tylko na podstawie zatwierdzonego przez urząd projektu budowlanego. Po jego zatwierdzeniu organ wydaje pozwolenie na budowę (w formie decyzji lub tzw. „milczącą zgodę” w odpowiedzi na zgłoszenie budowy). Odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, niekiedy jednak wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę po zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.

Jakich formalności wymaga wprowadzenie zmian w projekcie zależy od rodzaju modyfikacji. Prawo budowlane określa je jako nieistotne i istotne odstępstwa od projektu.

Jakich formalności wymaga wprowadzenie zmian w projekcie zależy od rodzaju modyfikacji. Prawo budowlane określa je jako nieistotne i istotne odstępstwa od projektu.

Kiedy wymagany jest projekt budowlany zamienny?

Projekt budowlany zamienny jest wymagany w przypadku istotnych odstępstw od projektu budowlanego, zatwierdzonego wcześniej przez właściwy organ. Istotne zmiany od zatwierdzonego projektu stanowią odstąpienia w zakresie:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych  parametrów takich jak: kubatura,  powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  innych  aktów  prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego. ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego należy skonsultować z projektantem, który sprawuje nadzór autorski nad inwestycją.

Co istotne, w razie stwierdzenia, że roboty budowlane wykonywane są niezgodnie z projektem, projektant może żądać wpisem do dziennika budowy wstrzymanie robót budowlanych.

Co zawiera projekt budowlany zamienny?

Projekt  budowlany  zamienny powinien uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania  określonych  czynności  lub  robót  budowlanych  w  celu  doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Przy opracowywaniu przez projektanta projektu budowlanego zamiennego możliwe jest wykorzystanie wcześniejszej dokumentacji technicznej w zakresie, jeżeli jest aktualna i nie narusza praw autorów (projekty domów objęte są prawem autorskim, zmiany w nich wymagają uzyskania zgody).

Jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie obowiązku złożenia projektu zamiennego?

W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia  i  przedstawienia  projektu  budowlanego  zamiennego. W przypadku niewykonania w terminie tego obowiązku, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.

Zmiany w projekcie w trakcie budowy – jakie zmiany można wykonać bez projektu zamiennego?

Nieistotne, z punktu widzenia prawa budowlanego, odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, nie wymagają od inwestora przedłożenia projektu zamiennego. Nie jest istotnym odstąpieniem od projektu zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego (niebędącego obiektem liniowym), jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% i spełnia inne oczywiste warunki, np. nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu, nie wpływa na możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne, nie zmienia sposobu użytkowania i nie wpływa na ustalenia miejscowego planu, a także nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Zmiana ta nie może również wymagać uzyskania dodatkowych opinii i pozwoleń, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

O tym, czy zmiana jest istotna czy nie, decyduje projektant. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków  pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant jest zobowiązany jednak zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis odstępstw).

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


Sierpień 23, 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Pokój dziecka

Komentarze

Najnowsze komentarze

Profesjonalista.net » Blog Archive » Zmiany w projekcie budowlanym. Odpowiedz 2017-09-14 21:05:31

[…] Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Redakcja DOM.pl na stronie www.dom.pl – link do artykułu […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu