Start Arrow Budowa domuArrow Pozwolenie czy zgłoszenie? Budowa domu w 2017 roku

Pozwolenie czy zgłoszenie? Budowa domu w 2017 roku

Budowa domu jednorodzinnego wymaga zgody właściwego urzędu. Czym się różni procedura wnioskowania o pozwolenie na budowę od zgłoszenia budowy? Jakie dokumenty należy złożyć w obu przypadkach? Kiedy zgłoszenie budowy nie jest możliwe? Dowiedz się, jak rozpocząć budowę domu w 2017 roku?

Standardowe projekty domów jednorodzinnych można budować albo na podstawie pozwolenia na budowę, albo jej zgłoszenia. Wybór najczęściej należy do inwestora. Najczęściej, ale nie zawsze...

Standardowe projekty domów jednorodzinnych można budować albo na podstawie pozwolenia na budowę, albo jej zgłoszenia. Wybór najczęściej należy do inwestora. Najczęściej, ale nie zawsze…

Budowa domu: pozwolenie czy zgłoszenie?

Budowa domu wymaga uzyskania zgody właściwego urzędu, która wydawana jest na podstawie dokumentów złożonych przez inwestora. Zgoda może być wydana w formie:

 • decyzji urzędowej na wniosek o pozwolenie na budowę (decyzja o pozwoleniu na budowę)
 • tzw. „milczącej zgody” na złożone w urzędzie zgłoszenie

W większości przypadków to inwestor decyduje, z której procedury chce skorzystać. Formalności związane ze zgłoszeniem budowy umożliwiają szybsze jej rozpoczęcie, jest więc to rozwiązanie polecane osobom, którym zależy na czasie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy samo zgłoszenie nie wystarczy i konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kiedy potrzebne będzie pozwolenie na budowę?

Choć wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na decyzję, inwestorzy często decydują się na to rozwiązanie. Powodów może być kilka, najczęściej chodzi o ułatwienie formalności związanych z kredytem na budowę domu. Niekiedy jednak to prawo narzuca na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie budowy domu nie jest możliwe w przypadkach, gdy:

 • obszar oddziaływania projektowanego budynku wykracza poza działkę, na której będzie budowany. Oznacza to, że może być uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich, np. zwiększając zanieczyszczenie powietrza, generując zapachy czy hałas, ograniczając światło dzienne itp. Obszar oddziaływania określa projektant domu (w przypadku gotowych projektów określony zostaje na etapie adaptacji).
 • działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Wymagane będzie wtedy postępowanie środowiskowe przeprowadzone przez urząd, które ma na celu zbadanie, czy nowo budowany dom nie będzie szkodzić środowisku.

Uwaga! Pozwolenie na budowę jest również obowiązkowe w przypadku budowy domów wielorodzinnych, bliźniaków czy w zabudowie szeregowej.

Budowa domu 2017 – jakie dokumenty?

W urzędzie składamy:

Bez względu na to, czy zdecydujemy się wnioskować o pozwolenie czy zamiar budowy tylko zgłosimy, dodatkowo musimy dołączyć te dokumenty:

1. Projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Na projekt budowlany składa się:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę. Powinien on uwzględniać granice tejże działki (lub terenu), wszelkie już istniejące lub planowane obiekty budowlane (ich rzuty i wzajemne układy), systemy komunikacji, pasy zieleni, systemy odprowadzania ścieków, uzbrojenie terenu i inne charakterystyczne elementy. Konieczne jest umieszczenie wzajemnych odległości oraz wymiarów wszystkich naniesionych elementów.
 • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego.

2. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę jej członków, aktualnym na dzień opracowania projektu.

4. Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Potwierdzenie zapłaty, jeśli dom lub jego część przeznaczona będzie na inne cele niż mieszkalne (sklep, gabinet lekarski, warsztat samochodowy bądź inne usługi)

Uwaga! Złożenie niekompletnych dokumentów powoduje wydłużenie oczekiwania na decyzję. Dlatego też zanim złożymy wniosek bądź zgłosimy budowę, dowiedzmy się, czy urząd w przypadku naszej działki nie wymaga dodatkowych dokumentów.

Postępowanie urzędu, czyli kiedy będzie można rozpocząć budowę

Po złożonym wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu budowy wraz z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami, procedury wyglądają następująco:

Pozwolenie na budowę

 • weryfikacja dokumentów (z ew. wezwaniem do usunięcia braków)
 • ustalenie stron postępowania i zawiadomienie ich o wszczęciu postępowania
 • wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 65 dni i doręczenie jej stronom postępowania ewentualne odwołanie się od decyzji (strony mają na to 14 dni od jej otrzymania)

Zgłoszenie budowy

 • weryfikacja dokumentów (z ew. wezwaniem do usunięcia braków)
 • zamieszczenie informacji o dokonanym zgłoszeniu w biuletynie informacji publicznej w ciągu 3 dni od zgłoszenia
 • wydanie decyzji o sprzeciwie w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia lub „milcząca zgoda” urzędu
 • zamieszczenie informacji o sprzeciwie lub jego braku w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia

Budowa domu na podstawie pozwolenia może rozpocząć się w chwili uprawomocnienia się decyzji, co następuje po 14 dniach od jej wydania, jeżeli strony nie wniosą sprzeciwu. Przed rozpoczęciem budowy – zarówno w przypadku pozwolenia, jak i zgłoszenia – inwestor ma obowiązek zawiadomienia o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Jakie dokumenty należy odebrać z urzędu?

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wysyłana inwestorowi pocztą. W przypadku zgłoszenia, odpowiedź na piśmie wydawana jest na wniosek inwestora, bowiem ustawa przewiduje w tym przypadku procedurę tzw. „milczącej zgody”. Pismo nie jest wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych, może okazać się jednak przydatne w kontaktach z bankiem przy kredytowaniu budowy.

Osobiście z urzędu należy odebrać swój egzemplarz projektu budowlanego oraz ostemplowany dziennik budowy.

Jak długo ważne jest pozwolenie i zgłoszenie?

Jeżeli dokonaliśmy zgłoszenia budowa domu nie może się rozpocząć później niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Później rozpoczęcie budowy będzie możliwe tylko po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Tak samo jest w przypadku budowy domu na podstawie pozwolenia na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Wznowienie czy rozpoczęcie budowy może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych lub pozwoleniu na budowę.

Jakie roboty rozpoczynają budowę domu?

Aby budowa domu została uznana za rozpoczętą, należy wykonać chociażby prace przygotowawcze na placu budowy, którymi są:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
 • wykonanie niwelacji terenu,
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonanie tych prac rozpocznie budowę, ale należy pamiętać, by nie przerwać jej na czas dłuższy niż 3 lata.

Następna »

Autor: Redakcja DOM.pl

Dodane przez: Redakcja DOM.pl

Redakcja DOM.pl
Dodaj komentarz

Data dodania:


listopad 28, 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
3
Witaj gościu
z

Zobacz, co na ten temat czytali nasi DOMownicy

Obejrzyj galerię zdjęć Salon

Komentarze

Najnowsze komentarze

Kiedy pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie budowy domu z bali? - Bale i Detale Odpowiedz 2018-02-25 16:25:10

[…] Pozwolenie czy zgłoszenie? Budowa domu w 2017 roku […]

A. Odpowiedz 2017-03-17 19:53:10

@Dot: Obowiązek składania projektów branżowych jest już nieważny od czasu nowelizacji Prawa Budowlanego w czerwcu 2015 (patrz: art. 29 ust. 1 pkt 27 PB).

Dot Odpowiedz 2017-02-26 16:45:11

Autor zapomniał dodać najważniejszej rzeczy że w przypadku projektu domku są potrzebne i wymagane projekty branżowe- a wiec inst. sanitarne i instalacje elektryczne - czyli dodatkowe 3-5 tyś zł do projektu, dodatkowo nawet do zgłoszenia wymagany jest projekt budowlany - architektura i konstrukcja, i również projekty instalacji !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Produkty

Witaj gościu
z

Zainteresują Cię te tematy: budowa domu